۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان  

رديف

عنوان طرح

شماره طرح

نام مجري

1

بررسي مکانيسم محافظتي  اسانس  مرزه خوزستاني و کارواکرول بر اتصالات بين سلولي در سلول هاي  اندوتليال آسيب ديده انساني: بررسي اينتراکشن اين سلول ها   با  آستروسيت و نورون هاي  انساني آسيب ديده

GH1/98

خانم الهام عباسلو  

2

بررسي سطح سرمي ميونکتين در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و ارتباط آن با خطر سقط جنين

GH2/98

خانم دکتر آسيه صادقي

3

ارتباط شاخص توسعه انساني با بروز و شيوع برخي از بيماري هاي واگير و غير واگير در جهان

GH3/98

آقاي دکتر احمد نقيب زاده

4

بررسي ارتباط بين سطح بيلي روبين سرم و شدت درگيري عروق کرونردر بيماران مراجعه کننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1398

GH5/98

خانم زهره صافي