۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير  

رديف

عنوان طرح

شماره طرح

نام مجري

1

بررسي ارتباط بين اوريک اسيد سرم با ضخامت انتيما-مديا کاروتيد در مراجعه کنندگان به درمانگاه بعثت دانشگاه علوم پزشکي کرمان ۱۳۹۵-۱۳۹۶

 

GH1/97

آقاي دکتر احمد انحصاري

2

مقايسه ضخامت اينتيما مديا شريان کاروتيد در بيماران تالاسمي مينور با افراد سالم

GH2/97

آقاي دکتر احمد انحصاري

3

بررسي رابطه پروتئين E cadherin  با پيش آگهي وسير بيماري در بيماران مبتلا به کانسر پاپيلاري تيروئيد

GH3/97

خانم دکتر مژگان سنجري

4

بررسي ارتباط بين سطح  ويتامين D و کلسيم و فسفر سرم با ضخامت انتيما-مديا کاروتيد

GH4/97

آقاي دکتر احمد انحصاري

5

بررسي ارتباط بين شاخص مچ پا-بازو و شدت درگيري عروق کرونر در بيماران ديابتي و غير ديابتي 

GH5/97

آقاي دکتر احمد انحصاري

6

مقايسه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و اصلاح سوگيري توجه بر شاخص هموگلوبين گليکوزيله و علائم روان شناختي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به کلينيک تخصصي و فوق تخصصي شهيد بهشتي( بعثت 2)

GH6/97

آقاي دکتر محمدحسين گذشتي

7

اثرات جراحي کاهش وزن بر ميزان آنزيم هاي کبد و سونوگرافي کبد چرب در بيماران مبتلا به چاقي در بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 1398

GH7/97

خانم دکتر سرير ناظمي

8

ارزيابي ارتباط بين اعتياد به ترياک و BMI و ميزان فعاليت فيزيکي در مطالعه  KERCARDS

GH8/97

آقاي دکتر محمدحسين گذشتي

9

بررسي ارتباط مصرف ترياک ومشتقات آن با سرطان  مري در شهر کرمان در فاصله  سالهاي  92-97

GH9/97

آقاي دکتر احمد نقيب زاده

10

بررسي مکانيسم محافظتي  اسانس  مرزه خوزستاني و کارواکرول بر اتصالات بين سلولي سد خوني- مغزي در مدل هاي آسيب  مغز در حيوان آزمايشگاهي  و سلول هاي اندوتليال انساني : بررسي سيگنالينگ سلولهاي  اندوتليال ، آستروسيت و نوروني انسان.

GH10/97

خانم الهام عباسلو