۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير  

رديف

عنوان طرح

شماره طرح

نام مجري

1

بررسي ارتباط بين انفارکتوس ميوکارد ونسبت آلبومين گليکوزيله به هموگلوبين گليکوزيله در بيماران ديابتي نوع 2 بستري در بخش قلب بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 97-1396

GH1/96

آقاي دکتر حسين صادقي  

2

بررسي ارتباط بين اندکس پايي-بازويي و سطح چربي خون در افراد بدون بيماري قلبي عروقي شناخته شده در شهر کرمان در سال -97-96

GH2/96

آقاي دکتر احمد انحصاري

3

بررسي تأثير تجويز ترياک بر وضعيت اکسيدان-آنتي اکسيداني و تغييرات هيستوپاتولوژي بافت کليه موش صحرايي نر بالغ

GH3/96

خانم آرزو صابري

4

بررسي روند بيماري ديابت نوع 2 و درمان آن در شهر کرمان از سال 1388 تا سال 1396

GH4/96

خانم دکتر مريم فرجامي

5

بررسي ارتباط مصرف ترياک ومشتقات آن با سرطان  پانکراس در شهر کرمان در فاصله  سالهاي  96-92

GH5/96

آقاي دکتر احمد نقيب زاده

6

بررسي عوامل خطر کم وزني حين تولد نوزادان متولد شده در مناطق روستايي استان کردمان: يک مطالعه مورد شاهدي لانه گزيده

GH6/96

آقاي دکتر احمد نقيب زاده