۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير  

رديف

عنوان طرح

شماره طرح

نام مجري

1

بررسي توزيع زيرجمعيت هاي ميلوئيدي و پلاسماسيتوئيدي دندريتيک سل ها در خون محيطي زنان مبتلا به اختلالات خودايمني تيروئيد  با و بدون حضور هايپرپرولاکتينمي (686/94)

94.1GH

آقاي دکتر محمد مهدي محمدي  

2

تاثير 8 هفته تمرين رکاب زدن روي دوچرخه کارسنج همراه با تحريک الکتريکي عضلات ران بر شاخصهاي گليسمي، شاخصهاي آنتروپومتريک، شاخصهاي التهابي و نيمرخ چربيسرم خون بيماران ديابتي نوع2 (634/94)

94.2GH

خانم دکتر مژگان سنجري

3

بررسي فراواني ژن BRAFV600E در بيماران با گزارش آسپيراسيون سوزني تيروئيد نامشخص و مبهم (indeterminate FNA) در کلينيک بعثت کرمان و ارتباط آن با مشخصات سونوگرافيک، پاتولوژيک و معاينه تيروئيد (573/94)

94.3GH

خانم دکتر مژگان سنجري

4

بررسي  سطح SHBG ( سکس هورمون باندينگ گلوبولين) در خانم هاي مبتلا به ديابت  بارداري در مقايسه با خانم هاي سالم باردار در کرمان در سال 1394 (698/94)

94.4GH

خانم دکتر آبنوس مختاري

5

بررسي آگاهي ، دانش و نگرش دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در زمينه پزشکي مبتني بر شواهد در سال 1392 (547/94)

94.5GH

آقاي احمد نقيب زاده

6

بررسي ارتباط بين پروفايل ليپيدهاي سرم با ضخامت انتيما-مديا کاروتيد (116/95)

94.6GH

آقاي دکتر احمد انحصاري