۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر

 

 آدرس: کرمان چهار راه سمیه - خیابان ابن سینا ، روبه روی کلینیک بعثت -معاونت پژوهشی ، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم . 

 

تلفن:32263787-034 داخلی 163 و 162

تلفن: 32263983-034