۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير

در اين آزمايشگاه تست های آزمايشگاهی بخصوص آزمايشهايی که بطور معمول در آزمايشگاههای بالينی شهر قابل انجام نبوده و در سطح تحقيقاتی می باشند توسط پژوهشگران مرکز قابل انجام می باشد. هم اکنون اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه CELL COUNTER HEMATOLOGY- HumaCount 5L - میباشد که قابلیت های زیر را داراست:    

کاربری آسان با صفحه نمایش لمسی

شمارش RBC,PLT,WBC با استفاده از امپدانس

اندازه گیری HGB با استفاده از اسپکتوفتومتری

اندازه گیری 5 پارامتر از WBC با استفاده از لیزر و پردازش پراکندگی نور

استفاده از تکنولوژی تمرکز هیدروداینامیک جهت هدایت دقیق سلول ها و عبور به صورت مجزا مقابل لیزر با استفاده از محلول Diluent

مجهز به نرم افزار کنترل کیفی داخلی (Internal QC)

قابلیت بارگذاری تیوب ها با حالت باز و بسته

نمونه برداری با تکنولوژی SV با 3 لوپ مجزا

توانایی تشخیص و نمایش فلگ های خاص مانند IG-LB

استفاده از سیستم خطایاب قدرتمند Self Test

قابلیت تعریف چند کاربر با دسترس های مختلف

استفاده از 3 محلول جهت تمام اندازه گیری ها

پردازش هر تست CBC+DIFF در 60 ثانیه

قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر خارجی در شرایط اضطراری

توانایی تشخیص و نمایش فلگ های مورفولوژی-نرمال رنج های آزمایشگاهی

قابلیت استفاده از AUTO LOADER با قابلیت میکس نمونه و بارگذاری 100 نمونهانجام 60 تست در ساعت

کاربری آسان با صفحه نمایش لمسی

شمارش RBC,PLT,WBC با استفاده از امپدانس

اندازه گیری HGB با استفاده از اسپکتوفتومتری

اندازه گیری 5 پارامتر از WBC با استفاده از لیزر و پردازش پراکندگی نور

استفاده از تکنولوژی تمرکز هیدروداینامیک جهت هدایت دقیق سلول ها و عبور به صورت مجزا مقابل لیزر با استفاده از محلول Diluent

مجهز به نرم افزار کنترل کیفی داخلی (Internal QC)

قابلیت بارگذاری تیوب ها با حالت باز و بسته

نمونه برداری با تکنولوژی SV با 3 لوپ مجزا

توانایی تشخیص و نمایش فلگ های خاص مانند IG-LB

استفاده از سیستم خطایاب قدرتمند Self Test

قابلیت تعریف چند کاربر با دسترس های مختلف

استفاده از 3 محلول جهت تمام اندازه گیری ها

پردازش هر تست CBC+DIFF در 60 ثانیه

قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر خارجی در شرایط اضطراری

توانایی تشخیص و نمایش فلگ های مورفولوژی-نرمال رنج های آزمایشگاهی

قابلیت استفاده از AUTO LOADER با قابلیت میکس نمونه و بارگذاری 100 نمونه

 

همچنین  بسیاری آزمایشات بیوشیمی به وسیله

دستگاه vitalab selectra E chemistry analazer   با روش spectrophotometric اندازه گیری می‌شود.

علاوه بر این ، دستگاههای مشترک با مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان که به صورت فعال مورد استفاده قرار میگیند شامل: ميکروسکوپ فلورسنت،سونيکاتور جهت هموژنيزه کردن نمونه های بافتی آزمايشگاهی و دستگاههای معمولی آزمايشگاهی می باشد. در اين آزمايشگاه هم اکنون آزمايش های زير قابل انجام است: اندازه گيری غلظت آنتی بادی و آنتی ژنها در سرم و مايعات مختلف ، اندازه گيری مقادير هورمونهای مختلف در سرم خون انسان و حيوانات ، اندازه گيری سيتوکين ها ، اسکرينينگ تست HIV ، اندازه گيری IgE و ساير ايمونوگلوبولين ها، اندازه گيری آنتی بادی عليه H.pylpri ، اندازه گيری آنتی بادی ها در بيماری سيلياک، بررسی طرح پروتئين های سرم خون ( در بيماری های سيروز، سندرم نفروتيک، گاماپتی ها و ...) بررسی طرح هموگلوبين های مختلف در خون (برای تشخيص تالاسمی ها، هموگلوبينوپاتی ها و آنمی های ديگر) تشخيص هموگلوبين های fast  و ناپايدار در سرم خون . بررسی طرح ليپوپروتئين های سرم ، اندازه گيری آنتی نوکلوئر آنتی بادی (ANA) با روش فلورسنت و هموگلوبين HbA2 ( تشخيص تالاسمی مينور) و اندازه گيری هموگلوبين HbA1c (در ديابت ) می باشد. مسئول اين آزمايشگاه خانم زينب کردستانی می باشد.